luni, 12 septembrie 2011

Deschiderea anului scolar la Fruntiseni, cu avioane, flori si bomboane!


ZBOR {I FLORI Elevii {colii generale cu clasele I-VIII „General aviator inginer Gheorghe Negrescu” din comuna Frunti[eni, judetul Vaslui, au avut ieri o zi de deschidere a anului [colar la care nici nu visau. Pentru c\ [coala lor a fost botezat\ cu numele celui de al doilea pilot rom=n din istoria avia]iei militare, Gheorghe Negrescu, n\scut la Frunti[eni `n 1887, Flotila 95 Avia]ie Bac\u a fost prezent\ la festivitate at=t pe p=m=nt c=t [i `n aer. Dou\ avioane de mici dimensiuni au survolat cerul Frunti[enilor arunc=nd peste elevi [i invita]i cu flori [i bomboane, spre deliciul celor mici, boboceii care `[i vor aminti toat\ via]a de prima lor zi de [coal\.  Invita]ii au fost cu to]ii de acord c\ aceast\ festivitate de deschidere de an [colar a fost cea mai frumoas\ din tot jude]ul Vaslui, adres=nd felicit\ri primarului Neculai Lupu (PRM) [i sponsorilor acestei manifest\ri, Funda]ia „Aviator erou Alexandru {erb\nescu”, comandor aviator (r) Gheorghe {tefan (fiu al B=rladului) [i Flotilei 95 Aerian\ Bac\u.

Cine a fost aviatorul Gheorghe Negrescu?

Pu]ini [tiu c\ ini]iatorul primei [coli pentru pilo]i militari a fost un civil, avocatul Mihail Cerchez, nascut in B=rlad, membru al baroului de avoca]i din Br\ila. Dup\ ce a vizitat mai multe ]\ri, īntre care [i Fran]a, s-a reīntors īn ]ar\ cu un g=nd pe care l-a pus īn practic\. {i-a convins prietenii [i cunoscu]ii [i la 20 noiembrie 1909 pune bazele unei societ\]i particulare cu un capital de 200.000 lei „av=nd drept scop exploatarea locomo]iunei aeriene sub toate formele”. Tot atunci fusese cump\rat\ din Fran]a licen]a avionului „Maurice Farman”, din care se construiser\ īn atelierele societ\]ii patru buc\]i pentru armat\. Rom=nia devenea astfel a doua ]ar\ din lume care fabrica avioane īn serie. Primii elevi ai [colii care s-a deschis īn prim\vara anului 1911 pe aerodromul de la Chitila au fost: maiorul Macri, c\pitanul Fotache Ionescu, locotenetul Stelian Boiangiu [i sublocotenen]ii Gheorghe Negrescu, {tefan Protopopescu [i Nicolae Dru]u, to]i de la geniu. Dintre ace[tia doi au reu[it s\ ob]in\ brevet: {tefan Protopopescu la 9 iulie [i Gheorghe Negrescu cu opt zile mai t=rziu. Frunte[teanul Gheorghe Negrescu (1887 – 1977) a participat al\turi de aviatorii Stefan Protopopescu, George Valentin Bibescu, Nicu Cap[a [i Mircea Zorileanu la manevrele armatei romane din anul 1911. Odat\ cu intrarea Romaniei `n r\zboi, la 15 august 1916 a `ndeplinit printre primii misiuni temerare de recunoa[tere aerian\ (mai bine de 20 de astfel de misiuni, `n interiorul Bulgariei), fiind comandantul escadrilei  “Farman 2”. ~n 1914 a ob]inut diploma de inginer de avia]ie, absolvind “{coala Superioar\ de Aeronautic\ [i Construc]ii Mecanice” din Paris. ~n cursul anului 1917, c\pitan aviator Gheorghe Negrescu, pentru o perioad\ scurt\ este numit [ef al serviciului tehnic al Rezerva]iei Generale a Avia]iei, cu sediul la Ia[i. Mai t=rziu, `n vara aceluia[i an este mutat la Statul Major al Corpului 6 armat\, av=nd misiunea de a ]ine leg\tura cu avia]ia, `n special cu Corpul Aeronautic al Armatei a I-a, comandat de maiorul Andrei Popovici. Pentru activitatea desf\[urat\ `n cei doi ani de razboi( 1916- 1918), pilotul Gheorghe Negrescu a fost decorat cu ordinul na]ional “Steaua Rom=niei”, cu spade `n grad de cavaler. Gheorghe Negrescu a murit la Bucure[ti, `n anul 1977, `ntr-o total\ discre]ie, de[i a fost al doilea pilot rom=n care a ob]inut brevetul pentru a pilota avioane militare.


Niciun comentariu: