duminică, 15 mai 2011

Politica de la coada vacii....

Rom=nii [tiu s\ fac\ cel mai bine, politic\. {i nu oricare rom=n, ci chiar ]\ranul nostru cel sf\tos, care trage din greu pentru ziua de m=ine, pentru traiul familiei sale. Politica facut\ “la coada vacii” cum ne place nou\ or\[enilor s\ le-o zicem celor de la ]ar\, este de cele mai multe ori cea mai s\n\toas\. }\ranul nostru [tie exact ce legi ar trebui s\ fac\ domnii de la ora[, care vin s\ le cer[easc\ voturi din patru `n patru ani, din poart\ `n poart\. 

 El a[teapt\ r\bd\tor ca ale[ilor s\ le vin\ mintea la cap [i s\ se aplece odat\ [i odat\ [i peste problemele satelor: drumurile pline de noroaie 200 de zile pe an, lipsa “doftorilor” din satele lor, lipsa medicamentelor, pe care de multe ori le `nlocuiesc cu leacuri de la “mama de acas\” iar r\ceala o trateaz\ cu ventuze, lipsa banilor...dar mai ales `i omoar\ acea “pensie” de CAP-ist, care este at=t de mic\ `nc=t de cele mai multe ori, c=nd ca ziarist stau de vorb\ cu un biet pensionar CAP, imi este pur [i simplu ru[ine c\ sunt rom=n, `ntr-o ]ar\ `n care “talpa ]\rii”, alt\ dat\ m=ndria ei, acum este batjocorit\, uitat\ [i parc\ `ndemnat\ s\ moar\... Dar cel mai tare `l doare pe ]\ranul nostru, lipsa de bun sim] a altor ale[i decat cea a domnilor “de la ora[ul cel mare“, adic\ din Parlament.

Consilierii locali de la ]ar\ fac politica banului din buzunar!

Este vorba despre consilierii comunali, acei ale[i din r=ndul lor, al ]\ranilor, care sunt trimi[ii partidelor politice s\ fac\ adev\rata politic\ la sate. Ei bine, ace[ti consilieri comunali, de cele mai multe ori fac o treab\ stra[nic\, dar din p\cate nu pentru bietul nostru ]\ran ci pentru interesul lor personal. Dintr-o statistic\ pe care am f\cut-o din curiozitate a ree[it c\ `n consiliile comunale, cei mai mul]i consilieri sunt `n primul r=nd negustori, cei care dup\ 1989 au avut ceva parale [i au f\cut c=te o magherni]\ `n care au `nceput s\ v=nd\ produsele ce le aduceau de la ora[. {i la niste pre]uri...de-]i st\ mintea `n loc, prosper=nd din cale afar\ ... pentru c\ cine vine `n control a[a de des la ]ar\, unde noroaiele stric\ ma[inile luxoase ale angaja]ilor institu]iilor descentralizate?? Ei bine, negustorii ace[tia, pardon, oamenii de afaceri de la ]ar\, predomin\ `n consiliile comunale. Urmeaz\ apoi ]\ranii ajun[i consilieri `n satul natal, feciorii satului, domni la ora[, care din plictiseal\, la pensie fiind, s-au hot\r=t s\ mai fac\ un ban ... pardon! politic\, la ei `n sat. {i vin in campanie electoral\. Habar nu aveti voi, dragi mei cititori de blog, cum se fac numirile pentru candidaturi la func]ia de primar sau listele de consilieri pe la comunele vasluiene, c\ nu pot s\ scriu dec=t doar despre ceea ce v\d personal .

Cu cat mai prost cu atat mai sus pe lista!

Partidele de buzunar, care `nvie doar pentru a se c\p\ta cu ni[te func]ii locale, pun pe liste pe oricine pl\te[te bine sau m\ rog, oricine [tie a vorbi, ca s\ tulbure min]ile ]\ranului nostru sf\tos, care abia `[i munceste bucata de p\m=nt cu un plug tras de boi. Am `nt=lnit `n alegerile locale din ultimii 20 ani, cazuri multiple, c=nd [efii unor partide au propulsat la ]ar\, pe listele de consilieri, analfabe]i sadea! Ca s\ aib\ lista complet\ `n comuna cutare sau cutare [i s\ dea bine la centru! Consilieri locali care, odat\ ajun[i `n func]ii, sunt pu[i s\ conduca [edin]ele de consiliu [i aprobe proiectele de hot\r=re cu “umanitate de voturi” (!!??) sau care au `n fa]\ Legea 215 - Legea Administra]iei publice locale [i nu [tiu s\ o citeasc\! Consilieri care atunci c=nd iau cuv=ntul intreab\ “ce m=nc\m azi dup\ [edin]\, ca s\ `mi iau [i nevasta”, de parc\ [edin]ele de consiliu la ei ar fi o ie[ire la un restaurant!

Intelectuali de la “coada vacii”

{i o alt\ categorie de consilieri comunali, `nt=lnit\ de mine este aceea a a[a zi[ilor intelectuali “de la coada vacii”, adic\ cei care au c=t de c=t o diplom\, fie ea [i de liceu, iar func]ia de]inut\ le ia min]ile [i se cred Dumnezeii satului. Oare c=t `i mai trebuie ]\ranului nostru s\ `ndure? Pentru c\ s\racul, el este dintotdeauna cel mai cinstit! }\ranii no[tri ies primii la vot, av=nd propor]ia de peste 80 la sut\ de prezen]i la urne, c\ci sper\ c\ urm\toarea genera]ie de consilieri `i va scoate din noroaie, le va aduce apa `n case, le va aduce lumina pe uli]e... Pe c=nd candida]ii de pe liste nu [tiu cum s\-i prosteasc\ ca s\-i voteze, s\ le fie bine lor [i familiei lor. Cine vrea s\ m\ contrazic\ este invitat s\ o fac\. Dau func]ia mea de ziarist, pentru un consilier comunal care are `n fa]\ doar binele comunit\]ii... ~n satele rom=ne[ti, mai ales `n cele din Moldova [i  mai ales `n cele din jude]ele s\race ca Boto[ani sau Vaslui, p=n\ si informa]ia ajunge la ]\ran “cu linguri]a”, a[a cum decid ale[ii. Nu pot s\ nu m\ g=ndesc din nou la Eminescu [i la acel memorabil vers: “Cum nu vii tu, }epe[ Doamne...”. Continuarea v\ este cunoscut\! 


Niciun comentariu: