duminică, 31 iulie 2011

Va daruiesc cateva clipe de extaz cultural! Marcel Guguiau, liderul personalitatilor contemporane barladene!

Sculptorul Marcel Guguianu, a organizat vineri, 29 iulie, `n municipiul B=rlad, ora[ul s\u natal, la Pavilionul Expozi]ional „Marcel Guguianu”, lansarea albumului de art\ intitulat „Simfonia Lumii - Marcel Guguianu, opere din lumea `ntreag\”, autoarea lui fiind jurnalista Lucia Valentina Stanciu. Albumul reprezint\ publicarea, în premier\, `ntr-o form\ grafic\ de excep]ie, a unor poze inedite cu operele maestrului, personalit\]i care i-au marcat via]a – un album `n care iubitorul de art\ descoper\ „lumea guguian\”- evolu]ia lui artistic\  de la `nceputuri p=n\ `n zilele noastre. Jurnalista Lucia Valentina Stanciu, autoarea albumului, `ndr\zne[te s\ fac\ o compara]ie `ntre  marele sculptor Constantin Brâncu[i, cel care a descoperit arta de “a sculpta cu lumin\” [i maestrul Marcel Guguianu, cel care  a mers cu îndr\zneal\ pe o cale creatoare [i original\, creând forma care are „lumin\ din interiorul ei”. Jurnalista a `ncercat s\ r\spund\  la întrebarea: de ce Guguianu este un mare artist, sco]ând în eviden]\ principiul original al crea]iei sale.  În albumul „Simfonia Lumii - Marcel Guguianu, opere din lumea `ntreag\”, ea arat\ cum acest principiu a determinat specificul personal [i na]ional al cosmicului estetic pe care l-a f\urit acest maestru. Odat\ cu lansarea acestui album de art\ deosebit, a fost f\cut\ [i prezentarea unei c\r]i de execep]ie  - „Marcel Guguianu – M\rturii despre art\ [i via]\”- scris\ tot de jurnalista Lucia Valentina Stanciu [i care a fost deja lansat\ `n luna aprile la Bucure[ti. Ziarista Lucia Valentina Stanciu a reu[it s\ strâng\ `n acest prim album, peste 150 de schi]e alb-negru [i color [i peste 1000 de aforisme semnate de maestrul Guguianu, astfel încât volumul prezint\ latura sensibil\, meditativ\ a artistului [i ne ajut\ s\-i aprofund\m întreaga crea]ie sculptural\.  La marele eveniment cultural b=rl\dean a fost prezent criticul de art\ Valentin Ciuc\ din Ia[i, precum [i alte personalit\]i marcante ale B=rladului.

Maestrul Guguianu, liderul de imagine al personalit\]ilor b=rl\dene

„Sunt bucuros c\ acest eveniment cultural a avut loc la noi, aici unde maestrul a v\zut lumina zilei. Cele dou\ albume sunt foarte apreciate iar autoarea a fost foarte inspirat\, aleg=nd s\ scrie despre marele scultor Marcel Guguianu, cu care avem privelegiul nemaipomenit s\ fim contemporani. Titlul albumului este la fel de inspirat: „Simfonia lumii” – pur [i simplu operele lui Guguianu fiind ale lumii `ntregi. Mul]umirile noastre adresate maestrului, care este un lider de imagine autoritar printre personalit\]ile b=rl\dene, sunt totale. El este al nostru [i trebuie s\ ne m=ndrim to]i cu asta. De la el m-am molipsit [i eu de un „b=rl\denism” feroce”, a spus primarul Constantin Constantinescu.

„Am avut o [ans\ nesperat\ s\-i fiu al\turi maestrului Guguianu”

Jurnalista Lucia Valentina Stanciu a fost extrem de emo]ionat\ adres=ndu-se b=rdenilor prezen]i la lansare, mai ales c\ printre cei prezen]i se afla maestrul Valentin Ciuc\, un critic de art\ recunoscut.  Felicit\rile pe care acesta i le-a adresat au emo]ionat-o. „Am avut cred c\ o oportunitate nesperat\, acum opt luni, c=nd l-am cunoscut pe maestrul Valentin Ciuc\. El m-a inspirat [i mi-a insuflat dorin]a de a scrie, de a intra `n r=ndul autorilor. {i n-a[ fi scris nimic, dac\ nu ar fi existat maestrul Guguianu, b\di]a cum `i spunem noi. ~n prima carte l-am descoperit pe maestrul Guguianu, prima lui lume, tridimensional\: grafic\, filosofic\ [i structural\. Utilizatorul ambelor c\r]i poate s\-[i fac\ o impresie despre `nceputurile lumii lui Guguianu [i pe parcurs ajunge la excelen]\. Coperta albumului „Simfonia lumii” are semnifica]ii deosebite: sculptura Cioc=rlia, emblema B\ncii Mondiale `n Whashington, care `nseamn\ dorin]a arz\toare de a zbura c=t mai sus, iar coperta de pe spate reprezint\ sculptura „Rug\ciune”, expus\ aici la B=rlad [i interiorul careia maestrul a l\sat prin testament, ca inima lui s\ fie, dup\ moartea sa, `ngropat\ sub aceast\ sculptur\, ce semnific\ `ntoarcerea c\tre Divinitate”, a spus jurnalista Lucia Valentina Stanciu. 


Niciun comentariu: